AG Stadsontwikkeling Leuven voorziet 200 betaalbare woningen tegen 2025

Op verschillende manieren maakt het Leuvense autonoom gemeentebedrijf werk van een eigen aanbod betaalbare huurwoningen. Vanaf het najaar zal ze die woningen verhuren aan gezinnen die het moeilijk hebben om een kwalitatieve woning op de private markt te verwerven of te huren. Tegen 2025 mikt AG Stadsontwikkeling Leuven op tweehonderd betaalbare woningen.

Betaalbaar wonen is een prioriteit voor het Leuvens stadsbestuur. "Via verschillende pistes proberen we het recht op wonen voor iedereen in deze stad te realiseren. We doen dat onder meer door te investeren in extra kwalitatieve sociale woningen samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen, we pakken dak- en thuisloosheid aan met onder meer Housing First en breidden onlangs de Leuvense huurpremie uit voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat", vertelt schepen van wonen en voorzitter van AG Stadsontwikkeling Leuven Lies Corneillie. "Er is in dit verhaal ook een belangrijke rol weggelegd voor AG Stadsontwikkeling Leuven. Het autonoom gemeentebedrijf kreeg bij het begin van deze bestuursperiode een nieuwe rol toebedeeld en werd als het ware de projectontwikkelaar van de stad. Hun focus kwam te liggen op het uitvoeren van het stedelijk woonbeleid en het beheer van het woningpatrimonium van stad Leuven. Het accent ligt daarbij op de huurmarkt."

Eigen aanbod betaalbare woningen
"Met AG Stadsontwikkeling Leuven voorzien we vanaf dit najaar in een eigen aanbod betaalbare woningen. Die woningen zijn bedoeld voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning - of op de wachtlijst staan - maar over onvoldoende middelen beschikken om op de private markt te huren. Het gaat over een diverse groep van mensen, zowel qua leeftijd als wat de gezinssamenstelling betreft. Denk aan een alleenstaande onderwijzer of een verpleegkundige met kinderen. We richten ons met dit aanbod op mensen voor wie het moeilijk is om het recht op wonen zelfstandig te realiseren. Zij krijgen zo de mogelijkheid om hun leven uit te bouwen vanuit een betaalbare en kwalitatieve huurwoning op korte of lange termijn", licht Corneillie toe. Op termijn kan dit eigen aanbod de druk op de sociale huisvesting en private huurmarkt doen afnemen. 

Maar liefst 50% van de Leuvenaars doet een beroep op de huurmarkt. Een groot deel van hen ervaart daarbij moeilijkheden om elke maand de huur te kunnen betalen. In Vlaanderen betaalt 52% van de private huurders meer dan een derde van hun inkomen aan huur. Drie op tien van de private huurders houdt na het betalen van de huur onvoldoende over om menswaardig te leven. "Het is zaak om de overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten daar waar de nood het hoogst is. Daarom richten we ons met ons eigen aanbod aan woningen op gezinnen die het moeilijk hebben om te huren op de private markt", aldus Corneillie. 

Woningen verwerven
“We hebben de ambitie om tegen 2025 tweehonderd betaalbare woningen ter beschikking te stellen. Bij de start, dit najaar, komen alvast een tachtigtal woningen in aanmerking”, vervolgt Lies Corneillie.

De woningen zullen afkomstig zijn van het historisch woonpatrimonium van de Groep Leuven dat in 2019 werd overgedragen aan AG Stadsontwikkeling Leuven, en van bestaande grondposities van het gemeentebedrijf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om woningen in de Fonteinstraat, de Hogestraat en de Tomveldstraat. Om het aanbod nog verder uit te breiden gaat AG Stadsontwikkeling Leuven op zoek naar nieuwe opportuniteiten en is ze dus zelf actief op de markt. Het kijkt daarbij naar terreinen om er nieuwe ontwikkelingen te realiseren maar ook naar panden die aan de reguliere verhuurmarkt onttrokken worden en vervolgens ingezet worden voor betaalbaar wonen. Voorbeelden hiervan zijn de verwerving van enkele woningen in de Broekstraat, Van Ostaijenlaan en de Ridderstraat. Tegelijkertijd bereidt het autonoom gemeentebedrijf ook al projecten voor die na 2025 opgestart of gerealiseerd zullen worden.

Het toewijzingsreglement wordt de komende weken verder uitgewerkt. De huurprijs zal gemiddeld 20% lager liggen dan de marktprijs. Waar een studio op de private markt al gauw 680 euro kost, is de streefprijs voor een studio 550 euro. Voor een woning met meerdere slaapkamers zal je ongeveer 950 euro per maand betalen. Op de private markt is dat ongeveer 1.200 euro.

Woningen klaarmaken voor verhuur
Eens de panden of terreinen in het bezit zijn van AG Stadsontwikkeling Leuven, beschikt het gemeentebedrijf over verschillende instrumenten om de projectsites of panden ‘woonklaar’ te krijgen. In panden waar slechts kleinere renovatiewerken of aanpassingen nodig zijn, voert het de werken zelf uit met een eigen klusteam en raamcontracten met onder meer de sociale economie. Daarnaast doet het voor kleinschalige renovaties beroep op de architectenpool. Deze pool bestaat uit vier architectenteams aan wie het gemeentebedrijf kleinschalige verbouw- en nieuwbouwopdrachten toekent.

Voor bijzondere opdrachten of grotere projecten werkt AG Stadsontwikkeling Leuven met een specifiek ontwerpteam en besteedt het de werken uit aan een algemene aannemer. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de drie studio's in de Fonteinstraat die recent op circulaire wijze gerenoveerd werden. 

Voor sommige sites gaat het in zee met een niet-commerciële partner die de site in erfpacht krijgt en de ontwikkeling op zich neemt. Dit is het geval voor de site van De Boomgaard in Kessel-Lo. Daar zal Livez, een coalitie van vier Leuvense zorgorganisaties, en Stadsmakersfonds een innovatief en buurtgericht woonzorgproject realiseren. Voor de ontwikkeling van grotere sites, waarin AG Stadsontwikkeling Leuven of de Groep Leuven een gedeeltelijke grondpositie heeft en een deel van de gronden in private handen is, kan het kijken naar publiek-private samenwerkingen. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Neem contact op met

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be