Corona: nieuwe maatregelen in Leuven

De stad Leuven volgt de adviezen van de federale regering en de gouverneur nauw op. Tijdens een overleg met de burgemeesters van Vlaams-Brabant is beslist om een gouverneursbesluit uit te vaardigen dat alle evenementen binnen met meer dan 1.000 aanwezigen verbiedt.

De stad Leuven heeft met andere partners zoals de onderwijs- en zorgsector overlegd en beslist om een aantal maatregelen te nemen, in lijn met de adviezen van de hogere overheid.

“Ik wil aan iedereen vragen om solidair te zijn, en de adviezen consequent op te volgen. Corona kan voor jou persoonlijk misschien weinig gevaarlijk zijn, maar voor oudere mensen en mensen met een zwakkere gezondheid kan het levensbedreigend zijn. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te vertragen om overbelasting van de gezondheidsvoorzieningen te vermijden. Verantwoordelijkheid nemen en solidariteit met de risicogroepen tonen, zijn meer dan ooit van tel”, aldus Ridouani. 

Op dit moment worden volgende maatregelen in acht genomen:

Evenementen
Evenementen binnen met meer dan 1.000 aanwezigen zijn verboden. In Leuven zijn de komende weken geen evenementen gepland die onder dat verbod vallen. Bij twijfel of bij evenementen binnen die de duizend bezoekers benaderen, moet de organisatie garanderen dat er nooit meer dan dat aantal bezoekers in de ruimte zal aanwezig zijn. Indien dat niet gegarandeerd kan worden, zullen deze evenementen worden verboden. De betrokken organisatoren zijn gecontacteerd door de stad. Voor kleinere evenementen vraagt de stad om de richtlijnen (zie verder) van de hogere overheid goed op te volgen. 

Dat neemt niet weg dat de burgemeester ten allen tijde andere maatregelen kan opleggen, indien het voor de openbare gezondheid nodig is en in het bijzonder als het over de risicogroepen gaat. 

De hogere overheid stelde volgende criteria op, waarmee de organisator kan beoordelen of zijn activiteit al dan niet afgelast moet worden. Vooral de aanwezigheid van risicogroepen, zoals ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, is een criterium dat nauwgezet afgewogen moet worden.

 1. Aantal mensen dat samenkomt
  Op plaatsen of gelegenheden waar heel veel mensen samenkomen is er meer kans tot overdracht van infectieziekten dan op plaatsen waar weinig mensen komen. Idealiter proberen we de kans zoveel mogelijk te verkleinen dat niet-besmette personen in contact komen met besmette personen.
   
 2. De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen
  Nauw contact (zoals dicht opeengepakt staan tijdens een concert) zal tot meer overdracht van infectieziekten leiden dan een vluchtig contact (zoals elkaar passeren in de gang).
   
 3. De duur van het contact tussen mensen die samenkomen
  Langdurig contact is meer risicovol voor overdracht dan een kortstondig contact.
   
 4. De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen
  Een afgesloten of slecht geventileerde ruimte leidt tot een opeenstapeling van virale deeltjes die als druppeltjes worden uitgehoest door besmette personen. Activiteiten in openlucht zijn minder risicovol.
   
 5. De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen
  Bij het coronavirus weten we dat vooral oudere mensen een hoger risico hebben op ernstige ziekte. Kinderen worden niet ernstig ziek door het virus, maar kunnen het gemakkelijk verspreiden. Kinderen met oudere mensen samenbrengen is in de huidige situatie dan geen goed idee.
   
 6. De haalbaarheid van de maatregel
  Bij elke voorgestelde maatregel moet goed nagedacht worden over de haalbaarheid, bijvoorbeeld of het realistisch is om afstand te bewaren tussen de aanwezigen. 
   
 7. De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit
  Sommige activiteiten die eventueel tot overdracht zouden kunnen leiden, zijn noodzakelijk (bijvoorbeeld dringende hulpverlening). Andere activiteiten (zoals een schoolfeest) zijn uitstelbaar zonder al te veel ernstige gevolgen.

Onderwijs
De stad is in permanent overleg met de Leuvense basis- en secundaire scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en het deeltijds kunstonderwijs. De richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen die alle scholen ontvingen, worden strikt opgevolgd. 

De Leuvense scholen zullen enkel nog lesactiviteiten laten doorgaan. Schoolfeesten, open klasdagen, buitenschoolse activiteiten, oudercontacten… zijn uitgesteld of afgelast. Hetzelfde geldt voor de meerdaagse schoolreizen.

Extra informatie voor ouders staat op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders .
Ook met de universiteit is de stad in overleg. De KU Leuven heeft maatregelen voor de eigen instelling genomen. Zie: www.kuleuven.be/coronavirus/

Zorgsector
Komende maand zullen de lokale dienstencentra (LDC’s) van Zorg Leuven waar inwoners terecht kunnen voor sociaal contact tijdelijk de deuren sluiten. Ook de drukbezochte middagsrestaurants waar heel wat buurtbewoners regelmatig een maaltijd nuttigen, zullen gedurende deze periode gesloten blijven. Vaste gebruikers worden gecontacteerd en krijgen de optie om een maaltijd te laten leveren aan huis. Ook biedt Zorg Leuven maaltijden aan voor personen die momenteel in quarantaine thuis moeten verblijven of die uit voorzorg thuiswerken. Om maaltijden aan huis te laten leveren kan men contact opnemen met Zorgzeker (016 55 55 55).

Ook de ontmoetingsruimtes van buurtcentra zullen gesloten zijn vanaf donderdag 12 maart tot dinsdag 31 maart. Deze beslissing komt er om de meest kwetsbare buurtbewoners te beschermen. Ook activiteiten zoals daguitstappen, cursussen of cultuuruitstappen kunnen niet door gaan. De kinder- en jongerenwerkingen blijven voorlopig wel open. Geplande cursussen en vergaderingen kunnen niet doorgaan in de buurtcentra. Bij dringende vragen, kunnen de buurtwerkers wel langskomen aan huis, mits navolgen van bepaalde voorzorgsmaatregelen. 

Ook voor zorgverstrekkers heeft de provincie een aantal richtlijnen geformuleerd:

 • Het wordt ten zeerste afgeraden om symposia, studiedagen, en grote bijeenkomsten voor zorgverstrekkers te organiseren of bij te wonen.
 • Het wordt aangeraden om samenkomsten van zorgpersoneel waar mogelijk te vermijden (bv. in de cafetaria).
 • Het wordt aangeraden om vergaderingen van zorgverstrekkers uit te stellen indien niet dringend of noodzakelijk. Men kan de meeste vergaderingen ook organiseren via teleconferencing.
 • Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk op afspraak te werken en waar mogelijk maatregelen te nemen om het aantal personen in wachtkamers te verminderen (bv. meer tijd voorzien per afspraak en dus minder mensen per uur).

Bedrijven
Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Meer informatie voor ondernemers is te vinden op vlaio.be/corona 

Wat kan je zelf doen?
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan en jezelf te beschermen, zijn er een aantal maatregelen die je kan nemen. Regelmatig je handen wassen met zeep is zeer effectief. Verder helpt het om je neus en mond te bedekken met een propere papieren zakdoek als je hoest of niest. Heb je geen zakdoek bij de hand, nies dan in je elleboog. Er wordt afgeraden om handen te schudden of iemand te kussen bij begroeting.

Ben je ziek, dan bel je best naar je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar de spoedafdeling en hou afstand van andere mensen. Je huisarts kan de situatie goed inschatten en de nodige maatregelen nemen.

Mensen die behoren tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) vermijden bijeenkomsten en activiteiten waar veel volk samenkomt. 
 

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Geertrui Vanloo algemeen directeur, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven