Gezamenlijke rekening 2020 stad en OCMW Leuven

Stadsfinanciën doorstaan coronacrisis

Op maandag 26 april 2021 wordt de Leuvense stadsrekening 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is de tweede rekening van de huidige bestuursperiode en de allereerste waar conform de nieuwe Vlaamse regelgeving wordt gewerkt met geconsolideerde cijfers van stad en  OCMW.

Ondanks de coronacrisis die in het ganse land weegt op de gemeentelijke financiën kon de Leuvense stadsrekening met een positief resultaat worden afgesloten, te weten 22,1 miljoen euro in de exploitatie en 11,2 miljoen euro voor het geconsolideerd budgettair resultaat. Eind 2020 stond een bedrag van 10,5 miljoen euro op de stadsrekeningen. De autofinancieringsmarge (AFM), of het bedrag dat na de eindafrekening vrijkomt om te besteden in de volgende jaren beloopt 17,6 miljoen euro.

2020 was een sterk investeringsjaar met een totaal geïnvesteerd bedrag van 75,5 miljoen euro, of netto 59,5 miljoen euro. Blikvangers waren de investeringstoelagen aan Zorg Leuven voor onder meer het kinderdagverblijf DoRemy en het Booghuys, de aankoop van de terreinen in de Brusselsestraat voor de toekomstige Podiumkunstenzaal en een belangrijke fase in de restauratie van de Abdij van Park. Ook de stabiliteitsrestauratie van Sint-Jacob, de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en de heraanleg van de Mechelsestraat springen in het oog (zie hieronder in tabel 1: Top-10 investeringen 2020).

De investeringsschuld ten laste van stad en OCMW beloopt op het einde van het jaar 113,2 miljoen euro, of 1.109 euro per inwoner, dit terwijl de schuld 10 jaar geleden nog 183,6 miljoen euro bedroeg (zie hieronder in tabel 2: Schuld ten laste van stad en OCMW 2000-2020). Balansmatig waren de activa van Leuven 754 miljoen euro waard, waarvan 567 miljoen euro eigen vermogen, hetgeen overeenkomt met 5.612 euro per inwoner.

Samen met de rekening wordt ook de vierde wijziging van het meerjarenbudget 2020-2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. Sinds de invoering van de BBC-regelgeving zijn de Vlaamse gemeenten verplicht om in het eerste jaar van een legislatuur een meerjarenbudget voor 6 jaar op te maken en hierbij een langetermijnevenwicht aan te tonen. Dit gebeurde voor Leuven in december 2019. In deze budgetaanpassing worden de belangrijkste investeringsprojecten voor de volgende jaren behouden, maar worden heel wat wijzigingen doorgevoerd in het kader van de aanpak van de coronacrisis en de hierop aansluitende noodzakelijke relancemaatregelen.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven