Gezocht: leden adviesraad onroerend erfgoed

De stad Leuven telt verschillende adviesraden over diverse thema’s zoals cultuur, toegankelijkheid, milieu, jongeren … De adviesraden adviseren zowel het college van burgemeester en schepenen als de stadsdiensten.  Vorig jaar werd Leuven erkend als onroerenderfgoedgemeente. Daarom richt Leuven nu een adviesraad onroerend erfgoed op. Bezit je de nodige expertise op het vlak van onroerend erfgoed? Stel je dan kandidaat voor deze adviesraad.

Taken adviesraad

 • De adviesraad zal de stad ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokale onroerenderfgoedbeleid en de geïntegreerde werking met andere belangrijke beleidsdomeinen (ruimtelijk beleid, duurzaamheid en roerend erfgoed) bewaken.
 • De adviesraad zal het college van burgemeester en schepenen niet-bindend adviseren bij de opmaak van beleidsinstrumenten (erfgoedverordening, erfgoedinventaris, beheersplannen, beschermingsdossiers, afwegingskaders,…) en bij grote stadsontwikkelingsprojecten en concrete bouwprojecten die impact hebben op het onroerend erfgoed.
 • De adviesraad kan op eigen initiatief het college van burgemeester en schepenen niet-bindend adviseren door dossiers zelf op de agenda te plaatsen.
 • De adviesraad zal de stad Leuven ondersteunen in het vergroten van het draagvlak rond onroerend erfgoed.

Samenstelling

De adviesraad onroerend erfgoed zal bestaan uit 9 deskundigen, max. 4 vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, de voorzitter van de GECORO en 1 ambtenaar van de afdeling Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid (niet-stemgerechtigd). De burgemeester en de schepenen bevoegd voor ruimtelijke ordening en monumentenzorg worden als waarnemend lid uitgenodigd.

De voorzitter van de adviesraad wordt gekozen uit de deskundigen onroerend erfgoed (bouwkundig, landschappelijk of archeologisch erfgoed).

Kandidaten

 • De leden treden op vanuit hun deskundigheid op het vlak van bouwkundig, landschappelijk, archeologisch of cultureel erfgoed, ruimtelijk beleid of duurzaamheid:
  • 2 deskundigen bouwkundig erfgoed
  • 2 deskundigen archeologisch erfgoed
  • 2 deskundigen landschappelijk erfgoed
  • 1 deskundige ruimtelijk beleid
  • 1 deskundige duurzaamheid
  • 1 deskundige cultureel erfgoed
  • minimaal 2 en maximaal 4 vertegenwoordigers van middenveldorganisaties.
 • De deskundigheid zal beoordeeld worden aan de hand van relevante diploma’s, relevante praktijkkennis en ervaring én kennis van de stad Leuven.
 • De leden treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarin ze deel uitmaken van de bestuursorganen, of waartoe ze behoren als werknemer of als vrijwilliger maar vanuit hun deskundigheid op het vlak van onroerend erfgoed.
 • Middenveldorganisaties (verenigingen of organisaties) moeten kunnen aantonen dat ze actief bezig zijn met onroerend erfgoed betreffende (een aanzienlijk deel van) het grondgebied Leuven.
 • De leden moeten bereid zijn om actief mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van het onroerenderfgoedbeleidsplan van de stad Leuven. Je kan dit plan terugvinden op de website van de stad Leuven: https://www.leuven.be/leden-voor-de-adviesraad-onroerend-erfgoed.

Werking en aanstellingsperiode

 • De adviesraad komt in principe tweemaandelijks samen, met een minimum van 4 keer per jaar. De zittingen zijn niet openbaar.
 • De leden van de adviesraad onroerend erfgoed worden benoemd door de gemeenteraad van Leuven voor 6 jaar. Er zal een evaluatie en eventuele bijsturing van de werking gebeuren na 1 jaar (of 6 vergaderingen). Indien een lid van de adviesraad ontslag neemt, kan dit vervangen worden.
 • Er worden geen presentiegelden voorzien.

Interesse?

Kandidaat-leden kunnen tot en met 30 maart hun motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar onroerend.erfgoed@leuven.be. De motivatiebrief dient ook kort een korte visie op zijn of haar rol in de adviesraad te bevatten.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, Stad Leuven
Joke Buijs adviseur monumentenbeleid
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, Stad Leuven
Joke Buijs adviseur monumentenbeleid
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven