Gezonde stadsfinanciën scheppen ruimte voor extra projecten en verlaging gemeentebelasting

De stad Leuven sloot onlangs haar jaarrekening 2016 af met een overschot van 26.797.151 euro, een bijzonder positief resultaat. Hierdoor heeft het stadsbestuur financiële ruimte om extra te investeren in Leuven en haar bewoners en zo verder te werken aan een ambitieuze, sociale en efficiënt bestuurde stad.

Een voorzichtige aanpak op het vlak van de operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad, ondanks de vele nieuwe initiatieven, financieel gezond.  Schepen van financiën, Carl Devlies, benadrukt dat het positief resultaat vooral te danken is aan een rationeel en consequent financieel beleid. Een gedetailleerd overzicht van de exploitatiekosten en investeringsuitgaven enerzijds en de exploitatieontvangsten anderzijds vind je als aparte bijlage hierbij.

Daling gemeentebelasting van 7 naar 6,7%
“De positieve resultaten maken het mogelijk om opnieuw een belastingverlaging door te voeren. ln 2016 verminderde de stad de gemeentebelasting van 7,5 naar 7 procent. Dit jaar kunnen we opnieuw een belastingverlaging van 7 naar 6,7 procent aankondigen”, aldus schepen Devlies. Ter vergelijking: in andere centrumsteden bedraagt de gemiddelde aanslagvoet 7,47 procent. De onroerende voorheffing blijft behouden op 1.400 opcentiemen, heel wat lager dan het gemiddelde van de centrumsteden, dat 1.536 opcentiemen beloopt.

Een greep uit de projecten
In het document “selectie projecten stad en OCMW Leuven” worden enkele belangrijke projecten opgesomd.  Elke bevoegde schepen legt daarbij eigen accenten binnen de diverse beleidsdomeinen.

 

 

Contacteer ons
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven