Laatste loodjes voor het nieuwe ruimtelijk structuurplan Leuven

Om de zoveel tijd moet een stad grondig bezinnen over haar ruimtelijk beleid. “In 2004 voerden we een nieuw ruimtelijk structuurplan (RSL1) in,” zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening. “In tussentijd is er echter weer heel wat veranderd: een vlaag van nieuwe uitdagingen overspoelt Leuven. De definitieve versie van het tweede ruimtelijk structuurplan (RSL2) wordt vanavond gestemd door de gemeenteraad, en in zal in maart 2018 van kracht gaan.”

Sinds 2015 sleutelt de stad Leuven aan haar ruimtelijke structuurplan. Dit nieuwe plan (RSL2) bouwt verder op het vorige plan uit 2004 (RSL1). Daarin wordt beschreven hoe de stad de ruimte voor wonen, werken en voorzieningen, groen en mobiliteit in de toekomst wil benutten. Een groot deel van het eerste ruimtelijk structuurplan is inmiddels uitgevoerd. Het nieuwe ruimtelijke structuurplan houdt rekening met de uitdagingen van vandaag.

Hedendaagse focus
De nieuwe maatschappelijke uitdagingen zijn het realiseren van klimaatneutraliteit, het verhelpen van verkeersinfarcten, een antwoord geven op dure woningen, en het streven naar een groene woonomgeving.

We blijven van de open ruimten af. Ontwikkelaars krijgen voorwaarden opgelegd en bestaande ruimtes worden efficiënter gebruikt. We streven naar goed bereikbare werkplekken, levendige woonkernen, betere parkeerplaatsen, groene zones en het behoud van het authentieke erfgoed.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een slim energiebeleid, waterbeheersing en de ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark in Leuven Noord. Ook plaatst het structuurplan tal van nieuwe projecten op de agenda, zoals een globaal plan voor de Molenbeekvallei en de Dijlevallei met de aanleg van nieuwe stadsparken, het versterken van de lokale voorzieningen in de deelgemeenten en de opmaak van een woonbeleidsplan. De stad stimuleert de kwaliteit van woonkernen en bedrijvensites. Een aantal woonuitbreidingsgebieden (Groenveld, Roeselbergdal, Koetsweg-Platte Lostraat) worden opnieuw bestemd als open ruimten.  

En om Leuven op lange termijn bereikbaar te houden, zoeken we naar formules waar fiets, openbaar vervoer en auto elkaar in evenwicht houden.

Uitgebreide communicatie
Het structuurplan heeft een grote impact en bepaalt het uitzicht van onze stad voor de volgende jaren. “Daarom sparen we kosten, noch moeite om de Leuvenaars van naaldje tot draadje uit te leggen wat we van plan zijn,” legt schepen Devlies uit. “ Alle info vind je terug op de stedelijke website (www.leuven.be/structuurplan) en in het stadsvernieuwingsmagazine Mozaïek verscheen begin dit jaar een uitgebreide, maar laagdrempelige editie rond het nieuwe structuurplan. Tussen half februari en half maart 2017 trokken we bovendien de boer op met een containertentoonstelling waarin de plannen werden toegelicht.”

Overleg
Het nieuwe ruimtelijke structuurplan kwam tot stand na diverse lokale overlegmomenten. Zo waren de gemeenteraadsleden sterk betrokken bij de voorbereiding ervan in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – die bestaat uit experten inzake Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en vertegenwoordigers uit het middenveld – speelde een belangrijke rol bij de opmaak van de plannen.

Daarnaast konden inwoners hun opmerkingen en bezwaren formuleren tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 17 april tot 17 juli 2017. Via verschillende infomomenten in de deelgemeenten beantwoordden medewerkers van de stad alle vragen over het plan. “We kregen 167 bezwaarschriften binnen, op basis daarvan voerden we ongeveer 90 kleine en grotere aanpassingen door,” vervolgt Devlies. “Zo werd onder andere het ambitieniveau voor het spoorwegplateau waar het nieuwe wetenschapspark komt, bijgesteld, en is er nog meer ruimte voor participatie.”

Vervolgstappen
Na de goedkeuring door de gemeenteraad wordt het ruimtelijk structuurplan voorgelegd aan de bestendige Deputatie. Tot slot verschijnt het plan in het Belgisch Staatsblad. “We verwachten dat het nieuwe plan in maart 2018 van kracht zal zijn,” besluit Devlies.

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Wiet Vandaele afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Wiet Vandaele afdelingshoofd ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven