Masterplan Burenberg, de voormalige Accosite, onthult veelzijdig project

In Leuven woedt er al een tijdje een heuse stadsontwikkelingsgolf. Zo zijn er momenteel grootscheepse plannen in de maak voor de ganse Benedenstad. “Eén van deze veelbelovende projecten is Burenberg, gelegen op de voormalige Accosite, waar we een flinke make-over voorzien. De afgelopen info- en inspraakmomenten leverden heel wat bruikbare info op, die verwerkten we in het Masterplan. Dat Masterplan is nu rond en brengt in kaart wat we voor dit gebied in petto hebben”, aldus schepen van ruimtelijk beleid en gebiedscoördinatie Carl Devlies.

Reeds in 2006 kreeg de voormalige drukkerijsite aan de Brusselsestraat – aansluitend op de terreinen van drukkerij Acco – een ander uitzicht met een nieuw studentencomplex. De geplande ontwikkelingen op de terreinen van drukkerij Acco lieten op zich wachten. In 2014 werd daarom een nieuw inrichtingsplan opgemaakt dat onder meer moest voorzien in bijkomende studentenhuisvesting en assistentiewoningen. Maar het plan dat nu voorligt is beter aangepast aan de directe omgeving en integreert een veel diverser woonaanbod, waaronder ook grondgebonden rijwoningen. Samen met projectontwikkelaar ION werkte de stad aan een volledig nieuwe invulling voor de omgeving tussen de Brusselsestraat, de Kaboutermansstraat en de Goudbloemstraat. Een belangrijke mijlpaal in de herontwikkeling van de Leuvense Benedenstad.

Veelzijdig en ambitieus plan
“Het omvormen van braakliggende, verloederde en onderbenutte zones, zoals de Accosite, tot levendige woon- en leefplekken ligt helemaal in de lijn van het ruimtelijk structuurplan. Met dat plan willen we de Leuvense samenhang efficiënt orkestreren en nóg verbeteren. Samen met de Leuvenaar – die we bereikten via inspraakmomenten en overleg – kwamen we tot dit veelzijdige, ambitieuze en breed gedragen Masterplan”, vervolgt Devlies. “Zo gaan we voor een gemengd woonprogramma, bestaande uit 16 gezinswoningen met tuin, 19 sociale woningen, 125 appartementen, een aantal serviceflats, 67 studentenkamers, een drietal cohousing-wooneenheden, kantoorruimte en een woonzorgcomponent met onder meer een zorgkruispunt.”

“Ook de herbestemming van ons waardevol erfgoed is topprioriteit. Het klooster van de Broeders van Liefde wordt gerenoveerd. Zelf behouden de broeders 20 kamers. In de kapel behoren een restaurant met sociale tewerkstelling of gemeenschapsvoorzieningen tot de opties. De bestaande kerk in de Goudsbloemstraat blijft deels behouden en zal naast erediensten ook beschikbaar zijn voor andere parochiale activiteiten. De inventarispandjes in de Goudsbloemstraat blijven eveneens bewaard en worden gerenoveerd”, aldus Devlies.  

Er is plaats voor een publieke tuin, nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen doorheen de site, alle nodige fietsenstallingen alsook een ondergrondse parking voor (buurt)bewoners. Op het vlak van duurzaamheid ligt de lat eveneens hoog: meer water en groen, efficiënter en duurzaam energieverbruik, ecologische materialen en duurzame (deel)mobiliteit. “Ook zullen we bestaande waardevolle bomen waar mogelijk behouden, of elders ruimschoots compenseren. Voor de huisvesting van de aanwezige functies, zoals kerk, toneelgroepen … werd een oplossing uitgewerkt in overleg met de betrokken partijen. Tegelijkertijd wordt de eerste sectie van de Kaboutermansstraat heraangelegd als een groen woonerf. De bewoners mogen zich ook voor dit deelproject verwachten aan een doorgedreven participatietraject”,  besluit Devlies.

Burenberg komt dichterbij
Met de finalisering van het Masterplan staan we weer een stap verder in de geijkte procedure voor Burenberg. Gedurende het hele traject zal de ontwikkelaar blijven terugkoppelen met de buurtbewoners. Het laatste infomoment vond plaats in juni. Een volgend overleg met projectontwikkelaar ION is gepland eind oktober. De volgende stap zijn de vergunningsaanvragen. Eind 2020 zouden de bouw- en renovatiewerken starten die naar schatting een drietal jaar duren. In afwachting van de opstart van de bouw- en renovatiewerken worden in het bestaande kloostergebouw enkele tijdelijke invullingen voorzien. Ook  maken de stad en de ontwikkelaar afspraken om de Kaboutermansstraat heraan te leggen. 

 

 

 

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Karen Landuydt projectbeheerder AGSL
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Karen Landuydt projectbeheerder AGSL
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven