Masterplan klimaatneutrale woonwijk Sint-Jansbergsesteenweg afgerond

Stad Leuven maakt de komende jaren werk van een klimaatneutrale woonwijk aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en KU Leuven. Het is samen met de Wakkerzeelsebaan het laatste grote woonuitbreidingsgebied in Leuven. Helemaal in lijn met de speerpunten van het ruimtelijk structuurplan wordt ongeveer 9 ha tussen de Tervuursesteenweg, de Celestijnenlaan, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Groeneweg een aangename bosrijke plek met sociale woningen, huisvesting voor KU Leuven en wijkvoorzieningen. Het masterplan, dat de krijtlijnen van dit project uitzet, is klaar.

Een grote driehoek van achttien voetbalvelden - pal tussen campus Gasthuisberg en Arenberg aan de levendige stadsrand - vormt de uitgelezen plek voor één van Leuvens laatste grote woonontwikkelingsprojecten mét minimale impact op het klimaat. Een mix van woningen gaat er hand in hand met natuur en aantrekkelijke gemeenschapsvoorzieningen.

Waaier aan bossen
“Met ons nieuwe ruimtelijk structuurplan leggen we stevig de nadruk op efficiënt ruimtegebruik,  klimaatverandering, energie en de nood aan voorzieningen. De coronacrisis maakte deze thema’s bovendien actueler dan ooit”, begint schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. “Deze klimaatneutrale wijk beantwoordt dan ook helemaal aan die nieuwe behoeften. Alles wordt geënt op  boszone, die zorgt voor samenhang en is de toetssteen voor elke ingreep. Er komt een centraal bos om te fietsen en te wandelen, een voedselbos beheerd door de buurt, een speelbos, woonhofbosjes en collectieve bostuinen in de woonzones.” Ook het waterbeheer wordt verbeterd. “Met structurele ingrepen laten we regenwater insijpelen om wateroverlast aan de Groeneweg te voorkomen en de boskwaliteit te garanderen.”

Mix van woningen
“Het centrale bos wordt geflankeerd door twee woonclusters op maat van de buurt”, vervolgt schepen van wonen Lies Corneillie. “Er komen 400 tot 450 wooneenheden, variërend van studio’s tot woningen voor grote gezinnen. Het masterplan beschrijft in grote lijnen hoe de nieuwe woningen best aansluiten op bestaande woningen.” Zo zullen de nieuwe woningen op minimum 30 meter van de perceelsgrens van de buren gebouwd worden, zal deze tussenruimte ingericht worden als bos en zal de bouwhoogte beperkt worden.

“Er is in onze stad een grote nood aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen. Een groot deel van de toekomstige woningen zal bestaan uit sociale woningen. Met deze site zullen we een grote sprong voorwaarts maken in ons aanbod sociale huurwoningen”, aldus Corneillie.

Klimaatneutrale woonwijk
Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Daarom moet dit een wijk worden zonder negatieve gevolgen voor het klimaat en een beperkte CO2-uitstoot. Het bos staat daarbij centraal. Dat gebeurt onder meer door hernieuwbare energie te produceren, namelijk een combinatie van zonne-energie en geothermie, en slimme constructies te bouwen. Zo zullen de partners zo compact mogelijk ontwerpen, houtbouw overwegen in plaats van betonbouw en waken over een doordachte inplanting van de gebouwen. Daarnaast zal er lokaal voedsel geproduceerd worden en zal duurzame mobiliteit centraal staan.

Autovrije fietswijk
Deze klimaatneutrale wijk wordt een autovrije fietswijk die fietsers en voetgangers centraal stelt. Een centrale fietsroute doorheen de autovrije nieuwe wijk en het bos loopt van de Celestijnenlaan via Groenveld naar de binnenstad. Zo kunnen fietsers de drukke Tervuursesteenweg mijden. Auto’s worden naar twee compacte ondergrondse parkings geleid. Samen met het weldoordachte busbeleid is de hele omgeving veilig en goed bereikbaar.

Gemeenschapsvoorzieningen
In de nieuwe wijk komen er heel wat gemeenschapsvoorzieningen waar niet alleen de nieuwe bewoners maar ook de bestaande bewoners van zullen profiteren. Het centrale bos vormt de schakel tussen de oude en de nieuwe wijk. Aan de bosingang komen er fietsverbindingen, een bushalte, een speelvijver, een gemeenschapscentrum of biowinkel. De buurthoven beschikken over speelplekken, fietsenstallingen en een ondergrondse parking.

Diverse bewoners
“Deze nieuwe vooruitstrevende stadswijk zal ruimte bieden aan een tweehonderdtal sociale woningen, van verschillende grootte, zowel voor alleenstaanden als voor gezinnen”, zegt Christophe Stockman, voorzitter van Dijledal. “Met de groene speelomgeving, het bos en de gemeenschapsvoorzieningen zullen gezinnen zowel met als zonder kinderen zich hier thuis voelen. Het zal een plek van ontmoeting worden, waar mensen met verschillende achtergronden, zoals de onderzoekers van KU Leuven, onze huurders en de huidige buurtbewoners, elkaar kunnen treffen.”

“Het kunnen aanbieden van eigen huisvesting is een belangrijke troef voor het aantrekken van getalenteerde (buitenlandse) onderzoekers en wordt net zo belangrijk geacht als het aanbieden van performante onderzoeksinfrastructuur”, licht Stefaan Saeys, directeur technische diensten KU Leuven, toe. “De ligging dicht bij campus Arenberg, Gasthuisberg en imec maakt deze locatie zeer geschikt. Mits een verdere uitbouw van het openbaar vervoer en fietsinfrastructuur kan een performante verbinding ontstaan naar de plaats van tewerkstelling en naar de binnenstad van Leuven.”

Een voorlopig programma gaat uit van huisvesting voor zowat 350 onderzoekers met een gevarieerd aanbod van studio’s, appartementen met één of twee slaapkamers en grondgebonden woningen. “Dit alles wordt ontwikkeld als een klimaatneutrale woonwijk en dat kadert binnen het ambitieuze duurzaamheidsbeleid van KU Leuven”, aldus Saeys.

Vervolgstappen
Het masterplan, dat de globale aanpak van de werken beschrijft, is klaar. Maar eerst kregen de omwonenden uitgebreid de kans om hun vragen of opmerkingen te bespreken tijden (online) info- en participatiemomenten. Daarmee kon het ontwerpteam aan de slag om de plannen te finaliseren. Dat is nu gebeurd. Zodra de nodige gronden verworven zijn, starten de partners met de verdere uitwerking en voorbereiding van de aanvragen van omgevingsvergunningen.

 

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Christophe Stockman voorzitter Dijledal
Stefaan Saeys directeur technische diensten KU Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Christophe Stockman voorzitter Dijledal
Stefaan Saeys directeur technische diensten KU Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven