Omvorming van sportsubsidies

Stad Leuven en Tofsport doen hun uiterste best om Leuvense sportverenigingen en topsporters te ondersteunen waar mogelijk. In 2018 worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de toewijzing van subsidies. “Er is een substantiële inspanning geleverd om meer geld vrij te maken voor de sportverenigingen. Het totale subsidiebudget is verhoogd met 115.000 euro”, verklaart schepen van sport Erik Vanderheiden.

Erkende sportclubs kunnen in Leuven op heel wat steun rekenen van de stad. Vanaf 1 januari 2018 vinden er enkele wijzigingen plaats met betrekking tot de sportsubsidies. Tot op heden zijn de verschillende subsidies opgedeeld in verschillende deelgebieden.

Er zijn drie aparte subsidiereglementen voor erkende sportverenigingen: de werkingstoelagen, de toelagen voor vorming en de toelagen voor topsport.

De werkingstoelage is onderverdeeld in twee delen. 25% van het beschikbare budget wordt besteed aan basissubsidies, 75% aan de focussubsidie. De focussubsidie bestaat zelf dan weer uit vijf categorieën: communicatie (10%), beleid (15%), omkadering (15%), doelgroepenwerking (20%) en jeugd (40%). Het totale budget voor deze werkingstoelage wordt verhoogd naar 250.000 euro.

Het beschikbare budget voor de toelagen voor vorming bedraagt vanaf 2018 25.000 euro. 40% van dit budget is voor erkende bijscholingen voor lesgevers, 40% voor de organisatie van opleidingen en/of vormingen en 20% voor erkende bijscholingen van bestuursleden.

De toekenning van toelagen voor topsporters en topsportverenigingen wordt bepaald aan de hand van enkele criteria. Vanaf 2018 wordt er 40.000 euro voorzien om topsport te ondersteunen.

Naast bovenstaande subsidies biedt de stad Leuven nog verschillende andere toelagen aan voor Leuvense sportverenigingen:

  • nominatieve toelage in het kader van een sportactiviteit;
  • nominatieve toelage met samenwerkingsovereenkomst m.b.t. canonvergoeding;
  • renteloze lening sportinfrastructuur;
  • sportbon;
  • ter beschikking stellen van medailles, trofeeën en bekers;
  • toelagen voor bijzondere sportactiviteiten;
  • toelagen voor jubilerende verenigingen;
  • toelagen voor jumelage-activiteiten;
  • toelagen voor sportinfrastructuur.

Al deze subsidiereglementen vind je terug op www.leuven.be/info-voor-sportclubs.  

Er is een ook een nieuw apart erkenningsreglement opgesteld. Sportclubs die nog niet erkend zijn, kunnen dit digitaal aanvragen. Dit reglement vind je eveneens terug op www.leuven.be/info-voor-sportclubs.

Contacteer ons
Sandra Peeters sportpromotor
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven