Stadsfinanciën Leuven kerngezond: stad Leuven sluit 2018 af met een ruim overschot op de rekening

De jaarrekening van 2018 van de stad Leuven is afgerond en wordt op maandag 29 april aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een overschot van € 40,6 miljoen is het resultaat bijzonder positief. Een gerichte aanpak op het vlak van de operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad financieel gezond. Ook de consolidatie met de rekening van het OCWM was een belangrijke factor.

Investeringen 2014-2018
Deze rekening van 2018 is de laatste van de voorbije legislatuur, hetgeen de gelegenheid geeft terug te blikken. Omwille van begrotingstechnische redenen beperken we ons tot de laatste vijf jaar. In de periode 2014-2018 werd een bedrag van € 173 miljoen geïnvesteerd, hetgeen overeenkomt met € 34,6 miljoen per jaar. De investeringen die het meest in het oog springen tijdens de voorbije periode zijn: Abdij van Park, de bouw van de Sportoase in Wilsele, de aanleg en het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, het beheer van regen- en afvalwater, investeringen in de hulpdiensten, het gemeenschapscentrum De Bosstraat, de heraanleg van het Ladeuze- en Herbert Hooverplein en de aanleg van speelpleinen voor de jeugd.

Als we ook de investeringen van 2013 ten belope van € 43 miljoen in rekening brengen werd meer dan € 200 miljoen geïnvesteerd tijdens de voorbije legislatuur.

Gunstige schuldevolutie
Ondanks deze belangrijke investeringen evolueerde de uitstaande schuld ten laste van de stad in gunstige zin. Terwijl in 2012 de uitstaande schuld nog € 125,6 miljoen bedroeg, daalde deze eind 2018 naar € 86,8 miljoen. De gemiddelde schuld per Leuvenaar daalde bijgevolg van € 125,6 naar € 86,8 per inwoner [zie ook grafiek 3]. In het jaar 2000 beliep de schuld ten laste van de stad nog € 167,8 miljoen. 

Ruime autofinancieringsmarge
Het voorbije jaar bouwde de stad een autofinancieringsmarge op van € 35,2 miljoen. Deze autofinancieringsmarge is het bedrag dat de stad in de nabije toekomst kan investeren zonder dat hiervoor nieuwe leningen nodig zijn. Bovendien stond er eind 2018 nog een saldo van ruim € 49 miljoen op de Leuvense rekeningen.

Begroting 2019
De gemeenteraad zal voor het jaar 2019 ook een begrotingswijziging goedkeuren. Deze begroting legt een positief exploitatieresultaat voor van € 5,6 miljoen. Ook de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis zijn positief.

De investeringen voor 2019 belopen € 112,2 miljoen. Het betreft het oorspronkelijke budget (€ 75,9 miljoen) vermeerderd met de overgedragen kredieten van de vorige jaren, alsook enkele nieuwe initiatieven, zoals de aankoop van het domein Scheut, de omgevingsaanleg van het project Klein Rijsel en de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat. 

 

Bijlagen hieronder:

Tabel 1: Algemeen overzicht 2014-2019

Tabel/grafiek 2: Overzicht belangrijkste investeringen 2014-2018

Tabel/grafiek 3: Overzicht schuld ten laste van de stad 2000-2018

Tabel 4: Overzicht belastingtarieven 2018 van de centrumsteden

Tabel 5: Overzicht investeringen 2019

Contacteer ons
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven